Kush ia dorëzoi Thaçit e Halitit 4.5 milionë $?

SHKRUAN: SEFEDIN KRASNIQI

Në këtë pjesë të këtij shkrimi/raporti, të gazetarit të NYT, krahasuar me situatën e tanishme dhe rrjedhjen e ngjarjeve, është interesant të theksohet se ende askund nuk përmendet Kadri Veseli as SHIK (i Kosoves). Fatos Klosi ka luajtur me mjeshtëri për të kamufluar të dy sherbimet me emër të njëjtë-SHIK. Për formimin e SHK – Kosoves, Fatos Klosi e kishte angazhuar Shaban Brahen, ish-sigirums i Sigurimit të Enver Hoxhes, derisa ushtrimet anëtarët e agjensise intelegjente të quajtur SHIK, i kishin kryer në France. Në fakt, nese më herët kishte ekzistuar G2, si sherbim sekret i UÇK-së,kur është shkruar ky shkrim/raport, jemi në qershor të vitit 1999, THaçi tashmë kishte mbërri në Kosovë me helikopter ushtarak amerikan dhe ishte Kadri Veseli që e kishte pritur me një grumbull fëmijësh, SHIK do t’i sherbej vetem PDK-se. Prandaj, Veseli ishte futur në Kosovë para Thaçit për t’ia përgatitur terrenin.
Bjen në sy që, në këtë pjesë të shkrimit të NYT, Azem Syla dhe Xhavit Haliti paraqiten me pozita më të larta se të Thaçit. Madje, Azem Syla ishte edhe komandant i SHP të UÇK-së. Shtrohet pyetja, si është e mundur që Drejtori i Drejtorisë Politike të UÇK-së (Thaçi) është arrestuar bashkë me zëdhënësin, dhe sipas Naim Malokut, ZV.Komandanti i UÇK-së, Jakup Krasniqi janë të arrestuar e Komandanti i tyre Azem Syla është në liri!? Pastaj, Xhavit Haliti, të cilin edhe komandanti i garnizonit të Kukësit, gjeneral Kudusi Lame, e dinte për zot, nuk është arrestuar nga GjS.
Nga të gjitha këto pika të këtij shkrimi/raporti investigativ të NYT, është pika 36 ku flitet qartë se autoritet shqiptare e kishin likuiduar Ahmet Krasniqin, pasi ky ia kishte dorëzuar Thaçit dhe Xhavit Halitit 4.5 milion dollarë! Sipas informacioneve të mia, Ahmet Krasniqi, personalisht kishte shkuar në Dardania Bank, i shoqëriûar me shefin e Sigurimit të FARK-ut, Hilmi Nebihin, i kishte tërhjekur dollarët dhe bashkë ua kishin kishin dorëzuar të lartëpërmendurëve. Nga kjo del se Anton Quni kishte pasur të drejtë kur i kishte thënë në sy Xhavit Halitit, në Kuvendin e Kosoves, për këtë, ta quaj, transaksion.
Më vonë do të mësojmë diçka ose pikën kyçe pse MArrëveshja e Osllos nuk ishte realizuar. Gjithçka tjetër është spekulim ose e dorës së dytë.
SK
——————————-
21. Thaci has long ties to radical groups that called for the violent overthrow of the government in Belgrade. He joined a clandestine organization known as the Kosovo Popular Movement that existed on the fringes of Pristina University.
* Thaçi kishte lidhje të gjatë me grupet radikale që kanë bërë thirrje për përmbysjen me dhunë të qeverisë në Beograd. Ai u bashkua me një organizatë klandestine e njohur si Lëvizja Popullore e Kosovës që kishte ekzistuar në margjinat e Universitetit të Prishtinës.
22. The group was financed and backed by the Stalinist dictator of Albania, Enver Hoxha, until his death in 1985. Its members, including Syla, whom Thaci appointed his defense minister, and Haliti have become the core of the leadership that dominates the Kosovo Liberation Army.
Violence has long swirled around Thaci, whose nom de guerre was Snake.
• Ky Grupim është financuar dhe të mbështetur nga diktatori stalinist i Shqipërisë, Enver Hoxha, deri në vdekjen e tij në vitin 1985. Anëtarëve të saj, përfshirë edhe Azem Syla, të cilin Thaçi e emëroi ministër të Mbrojtjes dhe Xhavit Haliti janë në bërthamën e lidershipit që dominon Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Dhuna ka kohë që çon pluhur rreth Thaçit, i cili gjatë luftës e kishte nofka Gjarpri.
23. In June 1997, in an incident that many in the underground guerrilla movement found ominous, a Kosovar Albanian reporter who had close links with the movement was found dead in his apartment in Tirana, his face disfigured by repeated stabbings with a screwdriver and the butt end of a broken bottle.
* Në qershor të vitit 1997, gjatë një incidenti që shumëkush në lëvizjen guerile nëntokësore e karakterizoi ogurzi, një gazetar shqiptar kosovar i cili kishte lidhje të ngushta me lëvizjen guerile, u gjet i vdekur në banesën e tij në Tiranë (Ali Uka) , fytyra e tij shëmtuar nga therje me thikë të përsëritura me një kaçavidë dhe me fundin e një shishe të thyer.
24. The reporter, Ali Uka, was supportive of the rebel movement, but he was also independent enough to criticize it. At the time of his death, he was sharing his apartment with Thaci.
* Gazetari, Ali Uka, ishte mbështetës i lëvizjes rebele, por ai ishte gjithashtu mjaft i pavarur për për të kritikuar. Në momentin e vdekjes, ai banonte bashkë me Thaçin.
25. Thaci inspired fear and respect in his home base of the central Drenica region in Kosovo as he organized armed units and carried out ambushes against Serbian policemen. In the early days of the rebel uprising, in March 1998, Thaci moved about from his hometown of Broja in a small compact car with a few bodyguards and wore an unadorned camouflage uniform.
* Thaçi frymëzon frikë dhe respekt në bazën e tij në rajonit qendror Drenicës në Kosovë, thuhet si ai organizoi njësi të armatosura që organizonin prita kundër policëve serb. Në ditët e para të kryengritjes rebele, në mars 1998, Thaçi u zhvendos nga fshati i tij Brojë në një makinë të vogël kompakt me disa truproje i veshur me një uniformë kamuflazhi pa ndonjë gradë (akronim).
26. There were persistent reports at the time that he personally carried out executions of Kosovar Albanians whom he had branded as traitors or collaborators, but no witnesses have surfaced.
* Në atë kohë ka pasur raporte të vazhdueshme që ai personalisht ka kryer ekzekutimet e shqiptarëve të Kosovës të cilët ai e kishte stigmatizuar si tradhtarë ose bashkëpunëtorë (të serbëve) por nuk është shfaqur asnjë dëshmitar.
27. Thaci was involved, along with Haliti, in arms smuggling from Switzerland in the years before the 1998 uprising, say current and former senior rebel commanders.
* Thaçi ishte i përfshirë, së bashku me Halitin, në kontrabandën e armëve nga Zvicra në vitet para kryengritjes së 1998, pohojnë komandantët e tashëm dhe ish-komandantë e rebelëve.
28. Thaci and Haliti both have wives and children in Switzerland, although Haliti has formed a new family in Tirana, where he has a large villa and close links with senior government leaders, say former and current rebel officials in Albania.
* Thaçi dhe Haliti kanë gratë dhe fëmijë në Zvicër, edhe pse Haliti e ka formuar një familje të re në Tiranë, ku ai ka një vile të madhe dhe lidhje të ngushta me udhëheqësit e lartë të qeverisë (socialiste), pohojnë drejtues rebelë aktualë e të dikurshëm që gjinden në Shqipëri.
29. When the uprising began, and money and volunteers flooded into Albania from the 700,000 Kosovar Albanians living in Europe, Thaci and Haliti found themselves in charge of thousands of fighters and tens of millions of dollars.
* Kur filloi kryengritja, paratë dhe vullnetarët kanë vërshuar Shqipërinë. Nga 700.000 shqiptarë kosovarë që jetojnë në Europë, Thaçi dhe Haliti e gjetën në krye të mijëra luftëtarëve dhe dhjetëra e miliona dollarë.
30. The arms smuggling mushroomed into a huge operation that saw trucks loaded with weapons, most bought from Albanian officials, headed for KLA camps on the border. By the war’s end, former and current KLA officials estimate, the KLA. paid $50 million to Albanian officials for weapons and ammunition.
*Kontrabanda e armëve të eksploduara në një operacion të madh panë kamionë të ngarkuar me armë, shumica të blera nga zyrtarët shqiptarë, u drejtuan për kampet e UÇK-së në kufi. Në mbarim të luftës, ish zyrtarë të UÇK-së dhe këta të tashmit vlerësojnë, se UÇK-së ka paguar 50.000.000 $ për zyrtarët shqiptarë (të Shqipërisë) për armë dhe municion.
31. In April 1998, a KLA commander who transported many of the weapons, Ilir Konushevci, was ambushed and killed on the road outside Tropoja in northern Albania. A few days earlier, in a heated meeting with senior commanders, he had accused Haliti of misusing funds, according to commanders who were present.
* Në prill të vitit 1998, një komandantit të UÇK-së, i cili transportonte shumicën e armëve, i quajtur Ilir Konushevci, iu kishte zënë prita dhe u vra në rrugë në veri të Shqipërisë, në Tropojë. Disa ditë më parë, në një takim të nxehtë me komandantët e lartë, ai e kishte akuzuar Halitin për keqpërdorimin e fondeve, sipas komandantëve të pranishëm.
32. The commander had charged that Haliti was buying boxes of grenades at $2 apiece and charging the movement $7 for each grenade. The killing, although it took place in a rebel-controlled region in northern Albania, was blamed on the Serbs.
* Komandanti, tashmë i vrarë, e kishte akuzuar Halitin se kishte blerë kutitë me granata për 2.$ dhe e shiste 7 $ çdo granatë. Vrasja, edhe pse ka ndodhur në një rajon në veri të Shqipërisë të kontrolluar nga rebelët, u fajësuan serbët.
33. Other killings of rebel commanders and political rivals ascribed to Thaci are attributed to a struggle to consolidate control and eliminate potential challengers.
“Cadavers have never been an obstacle to Thaci’s career,” said Bujar Bukoshi, the prime minister in exile in Rugova’s administration, which is often at odds with the KLA. One Western diplomat, citing intelligence reports, said that Thaci planned an unsuccessful assassination attempt on Bukoshi last May. “Thaci has a single goal and that is to promote himself, to be No. 1,” Bukoshi said.
• Vrasje tjera të komandantëve rebelë dhe rivalëve politikë që i atribuohen Thaçit janë i janë atribuar luftës për konsolidimin, kontrollimin dhe për të eliminuar sfiduesit potencialë.
“Kufomave kurrë nuk kanë qenë pengesë për karrierën e Thaçit”, thotë Bujar Bukoshi, kryeministri ne ekzil në administratën e Rugovës, e cila është shpesh në kundërshtim me UÇK-në. Një diplomat perëndimor, duke cituar raporte të inteligjencës, ka thënë se Thaçi kishte planifikuar vrasje të pasuksesshme ndaj Bukoshit, në muajin maj (1998). “Thaçi ka një qëllim të vetëm, atë për të promovuar veten, për të qenë nr. 1”, thotë Bukoshi.
34. As the rebels suffered reverses on the battlefield in the summer and fall of 1998, in large part due to inexperience and a lack of central command, they turned to Kosovar Albanians who had served in the former Yugoslav army.
The most experienced was a former colonel named Ahmet Krasniqi who had organized some 600 former officers, most living in Switzerland and Germany, to join the fight. Krasniqi had surrendered his garrison in Gospic, Croatia, in 1991 rather than defend Slobodan Milosevic’s regime in Belgrade.
• Pasi rebelët pësuan humbje në fushën e betejës në verën dhe vjeshtën e vitit 1998, në pjesën më të madhe për shkak të papërvojës dhe mungesës së komandës qendrore, ata u kthyen kah shqiptarët e Kosovës të cilët kishin shërbyer në ish-ushtrinë jugosllave.
Më me përvojë ishte një kolonel i quajtur Ahmet Krasniqi, i cili i kishte organizuar rreth 600 ish-oficerë, që jetonin më së shumti në Zvicër dhe Gjermani, për t’u bashkuar luftës. Krasniqi, e kishte dorëzuar kazermen ku kishte qenë komandant në Gispoç, në Kroaci, në vitin 1991, në vend se të mbrojë regjimin e Sllobodan Millosheviqit në Beograd.
35. Krasniqi had the blessing of Bukoshi, who allowed him to pass on $4.5 million to the KLA raised by Rugova’s administration. He swiftly set up training camps in the border region and formed special units. Bukoshi named him commander of a rival military structure known as the Armed Forces of the Kosovo Republic. The effort to join the armed struggle was a belated attempt by the Rugova administration, which had swiftly lost political support in Kosovo, to regain credibility by playing a role in the “liberation” of the Serbian province.
* Krasniqi e kishte përkrahjen e Bukoshi, i cili lejoi atij t’ia kalojë në 4.500.000 $ UÇK-së të mbledhura nga administrata e Rugovës. Ai me shpejtësi ka ngritur kampe trajnimi në rajonin kufitar duke formuar njësi speciale. Bukoshi e emëroi komandant të një strukture ushtarake (në dukje) rivale e njohur si Forcat e Armatosura të Republikës së Kosovës. Përpjekje për t’u bashkuar me luftën e armatosur ishte një përpjekje e vonuar nga administrata e Rugovës, e cila humbi me shpejtësi mbështetjen politike në Kosovë, për të rifituar kredibilitetin për luajtjen e një roli në “çlirimin” e provincës serbe.
(Mbështetjen politike në Kosovë Rugova s’e ka humbur kurrë, por këtë përshtypje e shkaktuan zhurmat e mjeteve të informimit të kontrolluara nga qeveria socialiste e Fatos Nanos, – v.j)
36. Thaci and Haliti accepted the money and the trained volunteers, integrating them into KLA units, but began to thwart Krasniqi’s attempt to build an independent military force. In June 1998 the KLA, which controlled the border, began to divert or block arms being taken over the mountain to these rival units fighting around Pec and Decane. As tensions rose, Thaci and the Albanian authorities decided to eliminate Krasniqi, according to former rebel commanders and two former Albanian officials interviewed in Tirana.
* Thaçi dhe Haliti i kanë pranuar paratë dhe vullnetarët e trajnuar, integrimin e tyre në njësi të UÇK-së, por filloi t’i pengojë përpjekja e Krasniqit për të ndërtuar një forcë ushtarake të pavarur. Në qershor 1998, UÇK-së, e cila kontrollonte kufirin, filloi ta devijojë ose t’i bllokojë armët e marra nga malësorët për këto njësi rivale që luftonin rreth Pejës dhe Deçanit. Ndërsa tensionet rriteshin, Thaçi dhe autoritetet shqiptare vendosën për të eliminuar Krasniqin, sipas ish-komandantëve rebelë dhe dy ish zyrtarëve shqiptarë të intervistuar në Tiranë.
NB: (Sipas pohimit, të ish-ministrit të infomacionit të qeverisë Bukoshi, në emisionin “Desku”, vrasjen e Ahmet Krasniqit e ka krye Feriz Kërnaja, i lëshuar nga burgu para kohe nga MPB i asaj kohe, Skender Gjinushi. Ferizi ishte shpërblyer me 250.000 $, që i kishte paguar Azem Syla. I njejtë është likuiduar një vit më vonë me mina të teledirigjuar, sipas « Dosjes Tropoja », nga dy efektiv të Ushtrise Shqiptare. Kush kishte pasur interes për eliminimin e tij ?

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Scroll to Top