MATHIEU AREF

Histoire de la Grèce : une supercherie que je dénonce preuves et arguments probants à l’appui

MATHIEU AREF

Les Hellènes (appelés Grecs) sont à l’origine de la plus grande supercherie de l’Histoire humaine et sont la cause de la disparition de la civilisation pélasgique proprement dite). En effet après plus de cinquante ans d’études, de recherches diverses et une thèse soumise à la Sorbonne mes conclusions sont révélatrices et irréfutables : il s’agit de conquérants sémito-égyptiens qui, après le VIIIe s avant notre ère, ont occupé le pays des Pélasges (ancêtres des Thraco-illyriens et des Albanais actuels), ont usurpé et se sont insidieusement approprié leur civilisation, leur culture et leur langue. Cette découverte et ces conclusions n’ont pu être possibles qu’après avoir étudié à fond et décortiqué les écrits antiques les plus anciens (Grèce archaïque et classique) et les plus tardifs (Grèce hellénistique) et procédé à des études et recherches dans des domaines variés (paléontologie, préhistoire, histoire antique, archéologie, anthropologie, ethnologie, linguistique, lexicologie, mythologie…) ainsi que dans certaines études modernes de pointe comme la chronologie (dont les méthodes radiométriques ou Isotopiques, le carbone 14, la dendrochronologie, etc) lesquelles apportent de l’eau à mon moulin pélasgique. C’est aussi et surtout grâce à ma connaissance de la langue albanaise (dialectes gheg et tosk) connaissance sans laquelle je n’aurais pas pu expliquer, interpréter ou décrypter la plupart des anthroponymes, toponymes, oronymes, théonymes, éponymes et autres vocables des poèmes épiques de tradition orale préhellénique c’est à dire « pélasgiques (Iliade et Odyssée). En effet les Pélasges, selon tous les auteurs antiques, furent les prédécesseurs des Hellènes et non leurs ancêtres (ils furent appelés « barbares » càd « non hellènes » dans l’acception du terme à cette époque). Aujourd’hui la « langue » que j’appelle « fossile vivant » des « pélasgo-thraco-illyriens » demeure l’un des rares vestiges palpables et irréfutables des Pélasges. En attendant le texte intégral que je suis en train de préparer je ne répondrai pas à toutes les questions. Merci pour votre compréhension.

ISBN-10: 2951992114 ISBN-13: 978-2951992115
ISBN-10: 2951992114
ISBN-13: 978-2951992115

__________

ALBANAIS

Historia e Greqisë : një mashtrim që denoncoj mbështetur më dëshmi dhe argumente bindëse

Hellenet (të quajtur grek) janë në zanafillën e mashtrimit më të madh të historisë njerëzore dhe janë shkaku i zhdukjes së qytetërimit pellazg të mirëfilltë. Në të vërtetë, pas më shumë se pesëdhjetë viteve të studimeve, hulumtimeve të ndryshme dhe një tezë të paraqitur në Sorbonne, përfundimet e mia janë zbuluese dhe të pakudërshtueshme : janë pushtuesit semito-egjiptian, të cilët pas shekullit të 8 para erës sonë pushtuan Pellazgët (paraardhësit e Trako-Ilirëve dhe shqiptarëve) që kanë uzurpuar dhe në mënyrë të fshehtë kanë adoptuar dhe përvetësuar qytetërimin, kulturën dhe gjuhën e tyre. Ky zbulim dhe këto përfundime nuk do ishin të mundura pa bërë studime të thëlla dhe zhveshkuar tërësisht shkrimet më të lashta të Antikitetit (Greqia arkaike dhe klasike) dhe ato të mëvonshme (Greqia Helenistike) dhe kryër studime dhe hulumtime në fusha të ndryshme (paleontologji, parahistori, histori të lashtë, arkeologji, antropologji, etnologji, gjuhësi, leksikografi, mitologji …) dhe në disa studime bashkëkohore të avancuara si kronologjia (përfshirë metodat radiometrike ose izotopike, karbonin 14, dendrokronologjia, etj) që sjellin ujë në mullirin tim pellazg. Dhe mbi të gjitha për shkak të njohurive të mia të gjuhës shqipe (dialektet gegë dhe tosk) njohuri pa të cilat nuk do të kisha qenë në gjendje të shpjegoj, interpretoj ose deshifroj shumicën e antroponimeve, toponimeve, oronimeve, théonimeve, eponimeve, dhe fjalë të tjerë të poezisë epike të traditës gojore parahelene, domethënë « pellazge » (Iliada dhe Odisea). Në të vërtetë Pellazgët, sipas të gjithë autorëve të lashtë, ishin paraardhësit e Heleneve dhe jo stërgjyshërit e tyre (ishin « barbar » dmth në kuptimin e fjalës të asaj kohë « jo helen »). Sot « gjuha » që unë e quaj « fosile e gjallë » të pellazgo-trako-ilirëve mbetet një nga mbeturinat e dukshme dhe të pakundërshtueshme të Pellazgëve. Duke pritur tekstin e plotë që po përgatis, nuk do të përgjigjem të gjitha pyetjeve. Falëminderit për mirëkuptimin.

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Scroll to Top