AMERIKANËT DININ GJITHÇKA QË PO NDODHTE NË UÇK

SHKRUAN: SEFEDIN KRASNIQI

Sherbimet dhe institucionet e SHBA-ve e dinin qartë, që nga fillimi, se çfarë po ndodhte në radhët e UÇK-së. E dinin pikë për pikë se çfare bënte në Shqipëri qeveria e Fatos Nanos e sidomos SHIK-u i Fatos Klosit. Prandaj, nëse UÇK kishte filluar një luftë ‘me duar thatë’ kundër pushtimit serb, PPSH e Enver Hoxhes e transformuar në PSSH të Fatos Nanos kishte filluar realizimin e marrëveshjes së Zürich-ut të vitit 1993 më LPK-në. Kjo marrëveshje kishte vetëm një pikë: përmbysjen e Dr. Rugoves dhe të LDK-së si dhe shkatërrimin e Republikës se Kosoves sipas Kushtetutes se Kaçanikut dhe përmbysjen e Sali Berishes. Ishte një hakmarrje, në sytë e tyre për ndihmen që i kishte dhënë LDK, menjëherë pas ardhjes në pushtet PD-së dhe Sali Berishes. Hakmarrja ishte aq e egër sa shumë politikanë të LDK-së u vranë dhe u likuiduan e u shpallën tradhtarë. Hakmarrja u bë në emër të UÇK-së, por shumica e pjestarëve të UÇK-se që bënte jetën dhe luftën nëpër male nuk kishin degjuar kurrë për LPK-në. Shkrimi i gazetarit Chris Hedges në NYT është fillimi i rrëfimit dhe hedhjes dritë se si liderët e UÇK-së janë monitoruar nga SHBA dhe sherbimet e institucionet e vendeve tjera.

Nga Chris Hedges , 25 qershor 1999
Kosovo’s Rebels Accused of Executions in the Ranks
NEW YORK TIMES
Rebelët e Kosovës akuzohen për ekzekutime në radhët e veta
Nga Chris Hedges
01. The senior commanders of the Kosovo Liberation Army, who have a signed agreement with NATO to disarm, carried out assassinations, arrests and purges within their ranks to thwart potential rivals, say current and former commanders in the rebel army and some Western diplomats.
* Komandantët e lartë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët kanë nënshkruar një marrëveshje me NATO-n për çarmatosje, kanë kryer vrasje, arrestime dhe spastrime brenda radhëve të veta për të penguar rivalët potencialë, thonë komandantët aktualë dhe të dikurshëm të ish ushtrisë rebele si dhe disa diplomatë perëndimorë.
02. The campaign, in which as many as half a dozen top rebel commanders were shot dead, was directed by Hashim Thaci and two of his lieutenants, Azem Syla and Xhavit Haliti, these officials said. Thaci denied through a spokesman that he had been responsible for any killings.
* Fushata, në të cilën jo më pak se një gjysmë duzine komandantësh të lartë të gueriles janë vra, është drejtuar nga Hashim Thaçi dhe dy të lajtnantët përgjegjës të tij, Azem Syla dhe Xhavit Haliti. Thaçi e ka mohuar nëpërmes një zëdhënësi që ai të kishte qenë përgjegjës për ndonjë vrasje.
03. Although the United States has long been wary of the KLA, the rebel group has become the main ethnic Albanian power in Kosovo. Rebel commanders supplied NATO with target information during the bombing campaign. Now, after the war, the United States and other NATO powers have effectively made Thaci and the KLA partners in rebuilding Kosovo. The agreement NATO signed with Thaci, for example, envisions turning the KLA into a civilian police force and leaves open the possibility that the KLA could become a provisional army modeled on the U.S. National Guard.
* Edhe pse Shtetet e Bashkuara kanë qenë prej kohësh të kujdesshëm me UÇK-në, grupi rebel është bërë fuqia kryesore shqiptare etnike në Kosovë. Komandantët rebelë e kanë furnizuar me informacione NATO-n për objektet ushtarake serbe gjatë fushatës së bombardimeve. Tani, pas luftës, Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera të NATO-s, e kanë bërë partnerë Thaçin dhe UÇK-në për rindërtimin e Kosovës. Marrëveshja e nënshkruar mes NATO-s dhe Thaçit, për shembull, parashikon transformimin e UÇK-së në një forcë policore civile dhe lë të hapur mundësinë që UÇK-ja të mund të bëhet një ushtri e përkohshme sipas modelit të Gardës Kombëtare të SHBA.
4. While none of the KLA officials interviewed saw Thaci or his aides execute anyone, they recounted, and in some cases said they had witnessed, incidents in which Thaci’s rivals had been killed shortly after he or one of his aides had threatened them with death.
*Nëse asnjë nga zyrtarët e intervistuar të UÇK-së, Thaçi apo ndihmësit e tij nuk kanë ekzekutuar njeri, ata tregojnë, se në disa raste kanë qenë dëshmitarë se gjatë incidenteve disa rivalë të Thaçit ishin vrarë menjëherë pasi ai apo ndonjë nga ndihmësit e tij i kishin kërcënuar me vdekje.
5. “When the war started, everyone wanted to be the chief,” said Rifat Haxhijaj, 30, a former lieutenant in the Yugoslav army who left the rebel movement last September and now lives in Switzerland. “For the leadership, this was never just a war against Serbs — it was also a struggle for power.”
*”Kur filloi lufta, të gjithë donin që të jenë shefa,” thotë Rifat Haxhijaj, 30 vjeç, një lajtënant i ish-ushtrisë jugosllave, i cili është largua nga lëvizja rebele në shtatorin e kaluar (1998) dhe tani jeton në Zvicër. “Për udhëheqësit, kjo nuk ishte vetëm një luftë kundër serbëve – kjo ishte gjithashtu një luftë për pushtet.”
***
Gjatë luftës dhe vazhdimisht më kanë bërë përshtypje deklaratat e Fatos Klosit, se SHIK apo institucionet e Shqipërisë nuk kontrollinin më shumë se Tiranën me rrethinë. Por, a ishte ashtu? Jo, SHIK-u i Fatos Klosit ka kontrolluar çdo cep të Shqipërisë, në veçanti Veriun, sepse kontrollonte trafikun e armëve, të vjedhura gjatë revolucionit të vitit 1997 nga populli. Prandaj Hashimi duhet t’i ftojë të deshmojnë në GjS: Fatos Nanon, Fatos Klosin, Ilir Meten, Sali Berishen etj.
Nëse nuk e kishte ditur në vitin 1998/1999 se çfarë po ndodhte me vrasjet e kundërshtarëve politik, çka kishte mësuar James Rubin kur kërkoi largimin e komanradantëve nga udhëheqja e Kosoves? sk
——————-
6 Thaci’s representative in Switzerland, Jashar Salihu, denied accounts of assassinations. “These kind of reports are untrue,” he said. “Neither Thaci nor anyone else from the KLA is involved in this kind of activity. Our goal has been to establish a free Kosovo and nothing more.”
* Përfaqësuesi i Thaçit në Zvicër, Jashar Salihu, i ka mohuar rrëfimet për e vrasjeve. “Këto lloj raportesh janë të pavërteta,” tha ai. “As Thaçi e as dikush tjetër nga të UÇK-së nuk është i implikuar në këtë lloj aktiviteti. Qëllimi ynë ka qenë për të krijuar një Kosovë të lirë dhe asgjë më shumë.”
7. The accusations of assassinations and purges were made in interviews with about a dozen former and current Kosovo Liberation Army officials, two of whom said they had witnessed executions of Thaci’s rivals; a former senior diplomat for the Albanian government; a former police official in the Albanian government who worked with the rebel group, and several Western diplomats.
* Akuza për vrasje dhe spastrime janë bërë duke intervistuar rreth një duzine të zyrtarëve të mëparshëm dhe të tanishëm të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, dy prej të cilëve kanë deklaruar se ishin dëshmitarë të ekzekutimeve të rivalëve të Thaçit, një ish-diplomat i lartë i qeverisë shqiptare, një ish-zyrtar i policisë i qeverisë shqiptare që kanë punuar me grupin rebel, si dhe disa diplomatë perëndimorë.
8. But the State Department Wednesday challenged some aspects of these accounts. “We simply don’t have information to substantiate allegations that there was a KLA-leadership-directed program of assassinations or executions,” James Rubin, the State Department spokesman, said.
* Por Departamenti i Shtetit, të mërkurën i ka kontestuar disa aspekte të këtyre raportimeve. “Ne thjesht nuk kemi informacione për të provuar akuzat se ka pasur tdrejtues të UÇK- që ka drejtuar programin e vrasjeve apo ekzekutimeve,” tha James Rubin, zëdhënës i Departamentit të Shtetit.
9. Rubin said he could not exclude the possibility that the rebel leaders were somehow tied to the killings. But he said department officials had checked a wide range of sources in the past 24 hours and could not confirm the accusations.
* Rubin ka thëne thënë se ai nuk mund të përjashtojë mundësinë që udhëheqësit rebelë janë në një mënyrë apo tjetër të lidhur me ndonjë me vrasjet. Por ai tha se zyrtarët e departamentit kishin kontrolluar një gamë të gjerë të burimeve në 24 orët e fundit dhe nuk mund t’i konfirmojnë akuzat.
10. A senior State Department official and a Western diplomat in the Balkans, citing intelligence reports and extensive contacts with KLA officials inside and outside Kosovo, said they were aware of executions of middle-grade officers suspected of collaborating with the Serbs, but said they had no evidence to link those killings with Thaci.
* Një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit dhe një zyrtar diplomat perëndimor në Ballkan, duke cituar raporte të inteligjencës dhe kontakte të gjera me përgjegjës të UÇK-së brenda dhe jashtë Kosovës, ka thënë se ata ishin në dijeni për ekzekutimet e zyrtarëve me grada të mesme të dyshuar për bashkëpunim me serbët, por tha se ata nuk kishin dëshmi që ato vrasje kishin lidhur me Thaçin.
11. The Western diplomat in the Balkans said, however, that Thaci is legendary in the region for ruthless tactics.
“Thaci has engaged in some pretty rough intimidation” of officials in a rival party, the diplomat said, “but none of them have been killed.” He added: “There have been detentions, and the victims allege beatings. We cannot prove that. Thaci, according to them, was in charge of the team that detained them and was in charge of the interrogation and personally threatened them.
* Diplomati perëndimor në Ballkan, megjithatë, ka deklaruar se Thaçi është legjendar në rajon për taktika të pamëshirshme. “Thaçi është i përfshirë në kërcënime mjaft të ashpra” të zyrtarëve të një partie rivale, tha diplomati, “por askush prej tyre nuk është vrarë.” Ai ka shtuar: “Ka pasur ndalime (arrestime), dhe viktimat pretendojnë të jenë rrahur. Ne nuk mund ta provojmë atë. Thaçi, sipas tyre, ishte në krye të ekipit që i mbajti ata dhe ishte përgjegjës për marrjen në pyetje dhe personalisht i ka kërcënuar.
12. “Thaci has a reputation for being pretty tough,” the diplomat continued. “Haliti and Syla are not known for their sweet tempers. This is a rough neighborhood, and intimidation and assassinations happen.”
* “Thaçi ka një reputacion të jetë mjaftë i vështirë,” vazhdoi diplomati. “Haliti dhe Syla nuk janë të njohur për temperamentin e tyre të ëmbël. Ky është një grupim i përafërt, dhe frikësimi e vrasjet ndodhin.”
13. Former and current KLA officials also charge that a campaign of assassinations was carried out in close cooperation with the Albanian government, which often placed agents from the Albanian secret police at the disposal of the rebel commanders.
* Ish-zyrtarë të UÇK-së dhe të tanishëm gjithashtu akuzojnë se një fushatë e vrasjeve ishte kryer në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë shqiptare, e cila shpesh vendoste agjentë nga policia sekrete shqiptare në dispozicion të komandantëve rebelë.
14. Rubin said the State Department did not have any information to suggest that the KLA leadership directed an execution program in conjunction with the Albanian security services.
* James Rubin ka deklaruar se Departamenti i Shtetit nuk ka asnjë informacion identik që tregon se udhëheqja e UÇK-së ka pasur një program të ekzekutimit me shërbimet informativ shqiptar (SHIK-i Fatos Klosit).
15. The Western diplomat in the Balkans said he knew of at least two Albanian secret police officers who were fighting with the KLA. “The two officers are brigade or battalion commanders, and they’ve been in the field fighting,” the diplomat said. “They’re volunteers from Albania.”
* Diplomati perëndimor në Ballkan ka deklaruar se ai i njihte të paktën dy oficerë të policisë sekrete shqiptare të cilët ishin të luftonin me UÇK-në. “Të dy këta oficerë janë komandant brigade ose batalioni dhe ata kanë qenë në luftimet në terren,” tha diplomati. “Ata janë vullnetarë nga Shqipëria.”
16. Albania has long waged a campaign to unite with Kosovo, a Serbian province where Albanians are in the majority. Such unification was briefly achieved during Fascist occupation in World War II and was held out as a goal by radical groups financed and backed by Tirana in the later part of the century.
* Shqipëria ka zhvilluar një fushatë të gjatë për t’u bashkuar me Kosovën, një krahinë serbe, ku shqiptarët janë shumicë. Unifikimi i tillë ishte arritur gjatë pushtimit fashist shkurtimisht në Luftën e Dytë Botërore dhe u paraqit si një objektiv nga grupet radikale të financuara dhe të mbështetura nga Tirana në pjesën e dytë të shek.
*** (diplomati nuk e di se Kosova pas luftës iu kishte bashkëngjitur me dhunë Serbisë, v.jone)
17. Indeed, the close relationship between Thaci and the Tirana government, which has a reputation for corruption and has been linked by Western diplomats to drug trafficking, is one of the factors that disillusioned many former fighters who were interviewed in Germany, Switzerland and Albania. The fighters said they had fought to create a more Western, democratic state, free from Albanian influence and control.
* Në të vërtetë, lidhja e ngushtë mes Thaçit dhe qeverisë së Tiranës, e ka një reputacion për korrupsion dhe ka qenë i lidhur nga diplomatët perëndimorë në trafikimin të drogës, është një nga faktorët që ka zhgënjyer shumë luftëtarë të cilët janë intervistuar në Gjermani, Zvicër dhe Shqipëri. Luftëtarët kanë deklaruar se kishin luftuar për të krijuar një shtet pro-perëndimor, më demokratik, i lirë nga ndikimi dhe kontrolli shqiptar.
18. The Albanian minister of information, Musa Ulqini, said that there was “never any violation of our constitutional law.” He added: “The Albanian government has relations with all of the political and military forces in Kosovo, but it insists that these forces unite and speak with one voice.”
* Ministri shqiptar i informacionit, Musa Ulqini, ka thënë se nuk ka pasur “ kurrë shkelje e të drejtës tonë kushtetues”. Ai shtoi se: “Qeveria shqiptare ka marrëdhënie me të gjitha forcat politike dhe ushtarake në Kosovë, por ai këmbëngul që këto forca të bashkohen dhe të flasin me një zë.”
19. Two former rebel leaders and a former Albanian police official, interviewed in Tirana, said that Haliti, who is officially Thaci’s ambassador to Albania, was working in Kosovo with 10 secret police agents from Albania to form an internal security network that would be used to silence dissenters in Kosovo.
* Dy ish-udhëheqës rebel dhe një ish-zyrtar i policisë shqiptare, të intervistuar në Tiranë, kanë deklaruar se Xhavit Haliti, i cili është zyrtarisht ambasador i Thaçit në Shqipëri, ishte duke punuar në Kosovë me 10 agjentë të policisë sekrete nga Shqipëria për të formuar një rrjet të brendshëm të sigurisë (SHIK) që do të përdoret për t’i reduktuar deri në heshtje kundërshtarët në Kosovë (përveç LDK-së, LPK në Kosovë e askund nuk kishte kundërshtarë).
20. Thaci, 30, has named a government, with himself as prime minister, and denounced Ibrahim Rugova, who for nearly a decade was the self-styled president of Kosovo and ran a successful campaign of nonviolent protest after the Serbs stripped Kosovo of its autonomy in 1989.
* Thaçi, 30 vjeç, ka emëruar një qeveri, me veten e tij si Kryeministër, dhe ka denoncuar Ibrahim Rugovën, i cili për gati një dekadë ka qenë President i vetproklamuar i Kosovës dhe ka drejtuar një fushatë të suksesshme të protestës paqësore, pasi serbët ia hoqën Kosovës autonominë e saj në vitin 1989.

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Scroll to Top