28 NËNTORI – DITA E FLAMURIT TË KUFRIT

Shkruan: Ubejdullah Abu Suhejla (Alban Bibaj)

Në Emër të Allahut, Mëshiruesit Mëshirëbërësit. Hamdi i takon vetëm Allahut, e salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij.

Këto ditë 28 dhe 29 nëntori, tek shqiptarët njihen si ditët e festës së Flamurit. Shumica e njerëzve nuk e njohin fenë Islame, nuk e njohin Teuhidin [Njëshmërinë e Allahut] dhe si rrjedhojë nuk i plotësojnë obligimet parësore që janë bazë e fesë.

Njerëzit në trojet tona por edhe shumica në botë nuk janë të vetëdijshëm se obligim parësor është mohimi i Tagutit (ç’do gjë që adhurohet përveç Allahut), njohuria dhe distancimi nga shirku i madh, dhe pas kësaj adhurimi i Allahut Një të Vetëm pa i shoqëruar asgjë.

Niveli i tyre është injoranca, dhe gjykimi i islamit për shumicën është se janë kafira [mohuesa] dhe mushrikë që u’a drejtojnë adhurimet e tyre të tjerëve së bashku me Allahun.

Muslimanët quhen muslimanë sepse u janë nënshtruar obligimeve bazë, te muslimanët nuk do të gjesh asnjëherë përzieshmëri, nuk do të gjesh tek ta dashuri për flamurin shqiptar, apo ndonjë flamur tjetër prej simboleve të kufrit (mohimit) dhe injorancës.

Muslimanët janë një bashkësi që i bashkon feja, programi i Islamit dhe jo kanuni, traditat e injorancës, ideologjitë e shpikura me ligje, kushtetuta, flamunjë e simbole pagane.

Pa marrë parasysh se ku jetojmë dhe sa larg fizikisht jemi nga njëri tjetri ajo që na bashkon është feja Islame.
Muslimanët janë të dobët në themelimin e shtetit Islam sipas metodologjisë profetike dhe implementimin e gjykatave sheriatike, si i vetmi ligj i vlefshëm në Islam, por kjo nuk na lejon ne që të kthehemi në gjurmët e të parëve (shqipëtarë) të cilët ishin në humbje të madhe duke u mbështetur në ideologji kanune dhe flamujë të kufrit.

Është vërtetuar në një hadith autentik të el-Harith el-Esh’arij se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selam) ka thënë:
“Ju urdhëroj me pesë gjëra më të cilat Allahu më urdhëroi mua: (Kapja për) Xhemati, dëgjimi, bindja, hixhreti dhe xhihadi në rrugën e Allahut të madhërishëm. Kushdo që ndahet nga Xhemati sa një pëllëmbë, ai e heq zgjedhën e Islamit nga qafa e tij, përveç nëse pendohet. Dhe kushdo që thërret me thirrje të ditëve të Injorancës, ai do të jetë nga grumbujt e Xhehenemit”. U tha: “Edhe nëse agjëron dhe fal namaz?” Ai (salallahu alejhi ue selam) tha:”(po) Edhe nëse agjëron dhe fal namaz. Pra, thirrni (njëri-tjetrin) me thirrjen që Allahu jua dha, muslimanë, besimtarë, robër të Allahut”

Ky hadith është absolutisht i qartë sa i përket prishjes së thirrjes nacionaliste. Ata që thërrasin për tek kjo, meritojnë të jenë në grumbujt e Xhehenemit, edhe nëse agjërojnë dhe falin namaz dhe pohojnë të jenë muslimanë.
[Sahih. Transmetuar nga et-Tirmidhi nr.2863, et-Tiljalisi nr.1161 dhe nga të tjerët]

Shih çfarë kërcënimi dhe paralajmërimi i ashpër bëhet këtu!

Kjo paralajmëron çdo njeri kundër thirrjeve të ditëve të Injorancës, ndonëse thirrjet e tilla mund të hijeshohen me të folur të rremë dhe me fjalë mahnitëse.

Nacionalizmi është një mohim ndaj fesë e mashtrim dhe një formë e pasimit qorrazi, i cili i çon ndjekësit e tij në përfundimin më të keq e më të përçmueshëm.

E lusim Allahun të na pastrojë e të na shpëtojë nga kjo!
“Gjithçka që është e huaj për thirrjen Islame dhe Kur’anin sa i përket prejardhjes, vendit, nacionalitetit, shkollave të mendimit dhe metodologjive, është nga thirrjet e ditëve të Injorancës.

Thotë Allahu i Madhëruar:
إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
“Kur në zemrat e atyre që mohuan zuri vend mburrja dhe arroganca e ditëve të injorancës, Allahu zbriti qetësinë e Tij në të Dërguarin e Tij dhe në besimtarët”.

[Surja el-Fet’h, 26]
Pejgamberi (salAllahu alejhi ue selam) gjithashtu thotë:
“Kushdo që e lë dëgjueshmërinë dhe ndahet nga Xhemati dhe vdes (në atë gjendje), ai do të vdesë me vdekje të ditëve të Injorancës. Kushdo që lufton nën flumurin e verbër, duke u hidhëruar për nacionalizëm (Asabijje), duke thirrur në këtë apo duke e mbështetur këtë dhe vdes, ai do të vdesë me vdekje si të ditëve të Injorancës.”

[Transmetuar nga Muslim në Sahihun e tij [6/21] nga Ebu Hurejre.]
Poashtu i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue selam thotë:
”Nuk është prej nesh ai i cili thërret në a’sabijeh, dhe nuk është prej nesh ai që lufton për a’sabije, dhe nuk është prej nesh ai që vdes në a’sabijeh…”

Fjalën ”a’sabijeh” këtu mund ta përkthejmë si ”nacionalizëm”. Fjalën e dërguarit (alejhi selam):
“Nuk është prej nesh” ….(e ka kuptimin: “Nuk është prej milletit tonë…”
[Sunen Ebu Davud 2/5121]

Në Sahihul Muslim (8/120) Pejgamberi (salAllahu alejhi ue selam) thotë:
”Vërtet, Allahu më shpalli se ju duhet të jeni modestë dhe se asnjëri s’bën t’i mburret apo ta shkelë tjetrin e as të jetë arrogant.”
Kështu, s’ka dyshim se thirrja e nacionalizmit është thirrje për partishmëri/nacionalizëm (Asabijjeh) dhe është thirrje për armiqësim për hir të këtij grupi apo partie si dhe luftim për të. Po ashtu, s’ka dyshim që thirrja e nacionalizmit është thirrje drejt zullumit, mendjemadhësisë, arrogancës dhe kufrit. Kjo meqë nacionalizmi s’është një mënyrë e shpallur e jetës (me karakter hyjnor), gjë që do t’i ndalonte ndjekësit e saj nga zullumi dhe mburrja arrogante.

Përkundrazi, kjo është një ideologji e ditëve të Injorancës, që i udhëzon ithtarët e vet për t’u mburrur për grupin e tyre, flamurin e tyre dhe që të kenë fanatizëm ndaj tij, edhe nëse gjykohet tek ta me ligje të kufrit, edhe nëse janë zullumqarë ndërsa të tjerëve u bëhet zullum! Kështu, o lexues i nderuar, shqyrtoje këtë me kujdes dhe e vërteta do të të qartësohet.

Një tjetër dëshmi që ka të bëjë me këtë është ajo që është transmetuar nga et-Tirmidhi se i Dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selam) ka thënë:

“Le të pushojnë njerëzit nga mburrja me paraardhësit e vdekur, të cilët s’janë veçse lëndë djegëse e Xhehenemit, ose me siguri që do të bëhen më të parëndësishëm për Allahun sesa brumbulli që fut turirin në jashtëqitje. Allahu hoqi prej jush shpirtin partiak të ditëve të Injorancës dhe mburrjen me paraardhësit e tyre. Vërtet, personi është ose besimtar i devotshëm, ose gjynahqar fatkeq. I gjithë njerëzimi janë bijë të Ademit dhe Ademi u krijua prej dheut”

[Hasen. Transmetuar nga Ebu Daud nr.5116 dhe et-Tirmidhi nr.4233 nga Ebu Hurejre dhe vërtetuar nga Ibn Tejmijen në el-Iktidã f.35]
Gjithashtu i Dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selam) ka thënë:
“Vërtet që s’ka epërsi një arab ndaj një joarabi, një joarab ndaj një arabi apo një i zi ndaj një të bardhi, përveç nëpërmjet devotshmërisë (takwasë)
[Sahih. Transmetuar nga Ahmed 5/411 dhe vërtetuar nga Ibn Tejmijen në el-Iktidã f.69]
Kjo është në përputhje me thënien e Allahut të lartësuar ;
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
“O ju njerëz, vërtet që Ne ju krijuam nga një mashkull dhe një femër dhe ju bëmë popuj e fise, në mënyrë që ta njihni njëri-tjetrin. Vërtet që më fisniku prej jush është ai që ka më së shumti takwa devotshmëri (njohuri dhe nënshtrim për Zotin e tijë).” [Surja el-Huxhurat, 13]

Pra Dijeni se
#Distancohemi nga feja e të parëve tanë duke pranuar Islamin si të vetmen Fe dhe Kur’anin si të vetmin ligj dhe program.
#Distancohemi nga flamuri [sorra] juaj e prishur.
#Distancohemi nga të gjithë festat e juaja të kufrit.
#Distancohemi nga të gjithë pseudohoxhallarët dhe ithtarët e tyre të cilët thërrasin apo i festojnë këto festa.
#Distancohemi edhe nga ata mohuesa, hipokritë pseudohoxhallarë të cilët vishen me petkun dhe fjalët e ‘fesë’ duke përzier te njerëzit diçka që nuk është e përzier por e ndarë siç është nata dhe dita, Shirkun me Teuhidin.

Ju Kemi Mohuar dhe do të ketë Armiqësi dhe Urrejtje midis nesh dhe jush përgjithmonë derisa ta besoni Allahun Një të Vetëm.
E lusim Allahun të na ruaj ne dhe familjet tona nga kjo festë e kufrit. Dhe njerëzit e sinqertë t’i udhzojë drejt të vërtetës. Mbaroj thirrja jonë dhe Hamdi i takon vetëm Allahut.

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Scroll to Top